درس آموخته های کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران ارتباطات و رسانه

درس آموخته های کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران

  بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - شاکر خفایی رئیس روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پالایش نفت تبریز - هر خلاقیت و نوآوری باید بتواند بهبود رفاه و رشد و ارتقاء سطح کرامت انسانها را هدف اصلی خود قرار دهد و اما عملگرایی ما را به اجرا و پیاده سازی سریع ایده های مفید و اثربخش برای حل سریع مسائل جامعه ترغیب می نماید.

دکتر مهدی نادری منش / پژوهشگر دانشگاه / UCLA Idaho-Washington State
- || ایشان بحث BCI ( Brain Computer Interface) که همان علم، دانش و فناوری بشر در زمینه ارتباط مغز با دنیای دیجیتال است را مطرح کردند و گفتند که تغییر معادلات جهانی در زمینه اقتصادی، صنعت، علوم، رقابت، امنیت، فرهنگ، یادگیری و ... شروع گشته است و توجه حضار را به قدرت و فناوری وحشتناک BCI جلب کردند و فرموند بوسیله BCI می توان به راحتی درون مغز هر شخص، هر چیزی تایپ نمود بدون آنکه آن شخص متوجه شود و کاملاً دارنده فناوری BCI صاحب آن مغز و در حقیقت مسلط بر آن شخص و موجودیت او گردد و زندگی و آینده او را تعریف و بدین ترتیب آن شخص را تعریف کند.
سپس اشاره داشتند که در این مهبانگ بی نظیر تاریخ تمدن بشر سه رکن اصلی از ویژگی ها و نیاز روابط عمومی خلاق ، نوآور و متمایز می باشد:
1) توانایی نوشتن "سناریو " یا سناریو نگاری
2) Simulation
3) Association
سعید رضا عاملی / استاد گروه ارتباطات و مطالعات آمریکای دانشگاه تهران و عضو کمیته فضای مجازی ایران
ایشان اشاره داشتند: ظهور "تکنولوژیهای جدید ارتباطات" و فراگیر شدن رسانه های اجتماعی همراه با توسعه "ارتباطات شبکه ای" موجب چالشهای جدی برای روابط عمومی سنتی شده است. اساساً فضای جدید ارتباطی ضرورت بازنگری در مدلهای مدیریتی را بصورت جدی ایجاد کرده است. مهمترین ضرورت بخش این تغییر یا خلاقیت برای رسیدن به روابط عمومی بهتر و کارآمدتر، " تأمین اعتماد به روابط عمومی ها " و دور شدن از عملکرد کلیشه ای روابط عمومی هاست. در واقع " روابط عمومی خوب " روابط عمومی است که خلاقیت و نوآوری را در مسیر
1) انتقال از روابط عمومی مبهم به "روابط عمومی شفاف"
2) انتقال از روابط عمومی کند و تأخیری به "روابط عمومی به لحظه و قابل دسترسی"
3) همچنین انتقال از روابط عمومی احساسی، توجیه کننده رفتار سازمان به روابط عمومی واقعیت گرا و عقلانی و در نهایت
4) انتقال از روابط عمومی خاموش به "روابط عمومی پاسخگو " است .
برای عبور از این وضعیت لازم است تغییرات بنیادین در روابط عمومی ها صورت گیرد و آنها را از نگرش، عملکرد و رویه های سنتی به روابط عمومی جدید منتقل کند. در این انتقال خلاقیت معطوف به تأمین اعتماد و احیاء روابط عمومی ها حداقل در چهار سطح باید صورت گیرد.
I. خلاقیت در تغییر نگرش و فضای سازمان معطوف به باور عمیق به اینکه "همه می دانند" و "شیشه ای شدن رفتار و عملکرد سازمان" و تغییر در توقعات عمومی از سازمان و بوجود آمدن سرمایه اجتماعی جدید مبتنی بر توسعه انفجاری ارتباطات اجتماعی در بستر شبکه های اجتماعی است.
II. خلاقیت تغییر در ساختار سازمان، با توجه به دو فضایی شدن عملکرد سازمانها، بخش عظیمی از وظایف روابط عمومی ها به فضای دوم منتقل شده و از طریق اپلیکیشن ها و خدمات وب مبنا و هوشمندسازی روندها عرصه ارتباطی متفاوتی شکل گرفته است.
III. خلاقیت تغییر در ارتباطات سازمان، ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی مهمترین نشانه سلامت سازمانی یا فساد سازمانی است. بین ارتباط گر و ارتباط گیر، اعتماد، حس باهم و برای هم بودن، مسئولیت پذیری و پاسخگویی و برخورداری از حس مشترک شکل می گیرد. سازمانها و روابط عمومی سازمانها در اثر " اختلال ارتباطی" فضای همکاری، مشارکت، حس عضویت همه ذینفعان و علاقمندان را از دست می دهند و این امری است که ضرورت فهم و خلاقیت تغییر در ارتباطات سازمان را ایجاب می کند.
IV. خلاقیت تغییر در بهره گیری از تکنولوژیهای جدید ارتباطی؛ فناوریهای جدید به فضای انسانی زندگی نزدیک شده اند و یک نوع "شبیه سازی انسان" و مسیر زندگی انسان یعنی "شبیه سازی فرهنگ" اتفاق افتاده است. این واقعیت است که فناوریهای جدید را از گفتمان "تغییر فناوری بعنوان ابزار ارتباطی"به گفتمان شکل گیری "فناوری زندگی" و بوجود آمدن "فضای دوم بعنوان فضای نظیر زندگی واقعی" منتقل کرده است.
دکتر شهاب اسفندیاری/ رئیس دانشگاه صدا و سیما
ایشــان نیز ذکر کردند: اگر اجمــالاً این ارزیابی «ژان بودریــار» را بپــذیریم که در عصــر سیطـره «حــاد واقعیــت» ( hyper-reality ). «تصــاویر»، اهمیت و جایگـــاهی به مراتب فـراتر از «واقعیت» پیـــدا کرده اند و به عبــارت دیگــر «تصـــاویر، واقعــی تر از واقعیـت شده اند». می توان نتیجـــه گـرفت که امـروزه نحــوه «بازنمــایی» ( Representation ) هر پدیده اجتمــاعی در هنرها و رســانه های عـامه پسند، اهمیتی فـراتر از «واقعیت» آن پدیده، در شکل دهی به قضاوت افکار عمومی نسبت به آن پیدا کرده است.
با کمی اغماض می توان گفت که در دنیای امروز پدیده ای که به «تصویر» کشیده نشود. گویی که از دایره «وجود» خارج شده است. به همین دلیل است که این روزها هیچ کالایی تا «تصویر مطلوب» ی از آن برساخته نشود، به فروش نخواهد رسید و هیچ سیاستمداری تا تصویر مطلوبی از او ساختــه نشود، در انتخــابات پیــروز نخــواهد شد.
«مدیریـت تصـویر» (‌ Image Control ) و «مهنــدسی آبرو» ( Reputation Engineering ) بخش لاینفــکی از هر فعالیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شده است. بی گمان دانش، حرفه و در واقع «صنعت روابط عمومی» در این زمینه میدان دار اصلی است و به همین واسطه هم گاه مورد اتهام قرار می گیرد که حقایق را «می پیچاند» ( Spin ) تا «تصویر مطلوب» بسازد.
دکتر حسن بشیر / عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (‌ع )
ایشان اشاره داشتند: مطالعات مختلف در حوزه خلاقیت نشان دهنده این است که 20 درصد خلاقیت امر ذاتی و شخصی است و80 درصد آن اکتسابی و آموزشی است. این موضوع بیانگر این است که خلاقیت نه تنها می تواند به شکل جدی مورد آموزش و پرورش قرار گیرد، بلکه روابط عمومی ها باید به دنبال راهکارهای مؤثر و مفید برای توسعه و رشد چنین ویژگی باشند.
علیرغم اینکه تعاریف متعـــددی برای خلاقیت وجود دارد اما در اینجا از دو تعریف استفاده می شود که از اهمیــــت ویژه ای برخــــوردار می باشند. تعریف اول «خلاقیت یعنی تولیــد محصـول یا ایده تازه و مناسب [ کاربردی ]» و تعریف دیگر«خلاقیت یعنی ایجاد اشکال معنی دار جدید» دو تعریف مزبور بیانگر دو ویژگی اساسی در خلاقیت هستند اولی کاربردی بودن ایده و دومی معنای جدید داشتن است. این دو ویژگی نشان دهنده این است که ایده خلاقانه زمانی مورد توجه جامعه است که فایده کاربردی داشته و معنای جدیدی را برای مخاطبان داشته باشد.
مفهوم نوآوری نیز علیرغم اینکه معمولاً با خلاقیت همراه می باشد، اما معنای متفاوتی دارد. طبق تعریف الیـــوت و ناکــاتا نوآوری عبارت است از: «تبدیل ایده به محصول و یا تجاری سازی ایده است». به همین دلیل می توان گفت که تفاوت فرد خلاق که صاحب ایده می باشد با فرد نوآور این است که، نوآور ایده را تجاری می کند. این تفاوت و تمایز ما را به یک نتیجه مهم می رساند و آن عبارت است از اینکه: نوآوری را می توان بخشی از فرآیند خلاقیت تلقی کرد.
لیلا سپاسگزار / دانشجوی دکتری رشته علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
ایشان اذعان داشتند: خلاقیت و نوآوری همچنین از مهمترین عوامل رشد اقتصادی بشمار رفته و به عنوان یک ابزار حیاتی توانمندسازی برای خلق ارزش و پایداری مزیت رقابتی در محیط بسیار متغیر با پیچیدگیهای روزافزون شناخته می شود.
رسانه ها با تولید و توزیع مطلوب اطلاعات، انتشار دانش و ایجاد تعامل سازنده، نقش چشمگیری در ارتقای آگاهیهای افراد بر عهده داشته و جامعه را در نیل به تعالی و ترقی همه جانبه یاری می کنند. از اینرو این وظیفه خطیر به عهده رسانه هاست که با ساخت برنامه های مناسب، افکار عمومی جامعه را به سمت ایجاد و توسعه فرهنگ نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی سوق دهند.
دکتر توفیقی / بنیانگذار آکادمی طراحی ایران
وی گفت: بسیاری از مسائل پیرامون ما در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، ابهام و پیچیدگیهای زیادی دارند. بگونه ای که اغلب نمی توان راه حل مشخصی برای آنها ارائه کرد. در اینگونه موارد، باید با نفوذ در مسئله از روش آزمون و خطای طراحانه استفاده کنیم. بدین معنی که باید شناخت مسئله و ارائه راه حل آن با یکدیگر همراه و توأم گردد. با هر گام پیشرفت درباره چیستی مسئله، اطلاعات بیشتری کشف می شود و باز همین مسیر «حدس راه حل، اجرای راه حل، ارزیابی و فراگیری» را تا جایی تکرار می کنیم که به نتیجه مطلوب برسیم.
تفکر پازلی یا همان تفکر طراحی بر سه پایه اساسی استوار است. موفقیت این روش در سالهای اخیر به عنوان یک روش نوین حل مسئله خلاق، مرهون ترکیب منحصر به فرد این سه پایه مهم است: خلاقیت، انسان مداری، عملگرایی خلاقیت به عنوان تبلور بهره گیری از شهود و الهام و تخیل محسوب می گردد.
هر خلاقیت و نوآوری باید بتواند بهبود رفاه و رشد و ارتقاء سطح کرامت انسانها را هدف اصلی خود قرار دهد و اما عملگرایی ما را به اجرا و پیاده سازی سریع ایده های مفید و اثربخش برای حل سریع مسائل جامعه ترغیب می نماید.
محمدرضا نجفی امامی / کارگردان و فعال عرصه جلوه های ویژه بصری
ایشان اشاره داشتند: مهمترین چالش عرصه ارتباطات، انتقـال صحیح مفاهیم به شکل اثرگذار است. هر یک از ما وقتی در تعامل با دیگران قرار می گیریم و نسبت به انتقــال مفاهیم ذهنی مورد نظــر خود اقدام می کنیم همــواره با دو سـوال بحث برانگیزمواجه می شویم.
یکی اینکه آیا توانستیم مفهوم و محتوای پیام خود را به درستی به مخاطبان منتقل کنیم؟ و دوم اینکه آیا این انتقال مفهوم، تأثیر لازم را بر ذهن مخاطب ایجاد کرد یا خیر؟
تکیه کردن کامل به ابزار زبان و صرف بکارگیری واژه های کلامی و نوشتاری نمی تواند پاسخگوی تمام نیازهای ارتباطی بشر باشد. انتقال پیام از طریق زبان همواره ناقص و گهگاه مبهم صورت می گیرد.
ارتباطات تصویری به فعالان عرصه روابط عمومی کمک می کند که مانندیک نقاش برجسته، مفاهیم مورد نظر را به تصویر بکشند و با بهره مندی از قدرت تصویر و نماد، به اثرگذاریهای بهتری بر ذهن مخاطبان دست یابند.
آری ذهن آدمی قدرت تصویرسازی و ایده پردازی نامحدود و شگرفی دارد اما روشهای معمول و واقعی تصویرسازی نمی توانند این تصاویر و ایده های بعضا پیچیده را به نقشها و تصاویر مفهومی تبدیل کنند.
جادوی سحرآمیز جلوه های ویژه بصری به روابط عمومی ها امکان می دهد که سخت ترین و پیچیده ترین مفاهیم را در قالب نمادهای پویا و خارق العاده، به شکلی اثرگذار و قابل فهم و البته هیجان انگیز و انگیزه بخش به تصویر بکشند و به قول قدیمی ها راه صد ساله را یک شبه طی کنند.
پیام تصویری برای اثرگذاری مطلوب نیازمند تصویرسازی صحیح است، نیازمند ضرب آهنگ و ریتم درست است، نیازمند تصویرسازی های خلاقانه ای است که مخاطب را به وجد می آروند، او را منکوب می کنند و مفاهیم را به بهترین شکل از طریق نمادهای تصویری جذاب منتقل می نمایند و در این میان هیچ ابزاری به اندازه تکنولوژی جلوه های ویژه بصری به کمک روابط عمومی ها نمی آید.ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

خیانت لیبرال‎ها به اقتصاد ایران/ چند میلیون دهه شصتی بیکارند؟/افزایش لحظه‌ای قیمت خرید و اجاره مسکن/ تمام نانوایی‌هایی کشور یارانه‌ای شدند

مدیریت بازار دست «مافیا» است/کاهش قیمت‌ خودرو در بازار ادامه‌دار شد/جلسات یواشکی درباره «تراریخت»/التهاب بازار اجاره بها از میان می رود/ بازار طلا خوابید/ بهای دلار و سکه صعودی شد

دلایل عقب گرد دلار و کاهش قیمت طلا و سکه/آقای «شریتعمداری» بازار خودرو را بهم ریخت!/ طرح جدید دولت برای مستاجران/ چرا نرخ بیکاری ایران 3 برابر چین است؟

کاهش قیمت سکه و طلا/ عقب گرد دلار/ شوک قیمتی در بازار خودرو/ خرید خودروهای لوکس با پول معلمان/ قیمت تمام شده پراید چقدر است؟

عقب گرد طلا، سکه و دلار/ افزایش اجاره‌بها، ضابطه‌مند می‌شود/ تغییرات قیمت خودرو های تولید داخل/ استیضاح زنگنه کلید خورد/ دستورالعمل چپاول اموال مردم را لغو کنید

نقش دولت در گرانی افسارگسیخته مسکن/نگاه کاسبکارانه به تهران/ علت افزایش قیمت هندوانه/ دلالان به خانه کشاورزان رخنه کرده‌اند/ چند درصد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر هستند؟

ورود قوه قضائیه به پرونده گرانی بازار مسکن/ سکه در ماه رمضان ارزان می شود؟/ مافیا از رونق تولید جلوگیری می‌کند/ چه کسانی از مصوبات حقوق سال 98 مستثنی شدند؟

شرط بازگشت پراید به 20 میلیون/ اعلام حکم قطعی افزایش حقوق کارمندان/در حق مستاجران ظلم شده‌است/ پشت‌پرده تأخیر در رمزهای‌ یکبارمصرف/ پشت پرده ماکارونی چه می‌گذرد؟

مقصر اصلی گرانی مسکن/ موج جدید حمله ملخ ها به کشور/ خودروساز پول ندارد/ افزایش جمعیت زیر خط فقر مطلق/ طلا با محاسبات دلاری حباب دارد

واکنش بازار مسکن به دیگر مسائل اقتصاد/ شوخی بزرگ درباره پایتخت/ کاهش قیمت گوشت قرمز و مرغ/ محموله های شکر در راه است/ چرا قیمت گوشی به ثبات نمی‌رسد؟

عقب گرد دلار/ ریزش قیمت‌ها در بازار سکه و طلا / چرا شکر، ماکارونی و تن ماهی گران شد؟/برنده تحریم‌های ترامپ علیه ایران/ پیش بینی بازارهای مسکن، خودرو و سهام در سال 98

افزایش 24 تا 40 درصدی حقوق بازنشستگان/ شکر کام مردم را تلخ کرد/ خواب خرگوشی بازار مسکن/ چرا دلار ارزان شد؟/ رأی اعتماد را از وزرای صنعت و اقتصاد پس می گیریم

نامه روحانی به سران 1+4 درباره برجام/ مداخله دولت در قیمت مسکن/ واکنش دلار به تصمیم روحانی/ قیمت کدام خودرو‌ها امروز کاهش یافت؟

بازی جدید در بازار مسکن/ کاهش 5 تا 15 میلیون تومانی قیمت‌ها در بازار خودرو/ تن ماهی ارزان نمی‌شود/ شکرهای دولتی به دست مردم نمی‌رسد

پیش‌بینی بازار مسکن، ارز و سکه در سال 98/ علت گرانی برنج/ سهمیه‌بندی بنزین فعلاً منتفی شد/ گردن کلفت‌های اخلالگر بازار خودرو اعدام شوند

از سهمیه بندی بنزین چه خبر؟/ افزایش قیمت دلار/ بازار صادراتی خرما یک شبه به باد رفت/ دولت روحانی مشاورین نئولیبرال را کنار بگذارد/ گرانی خودرو کار کیست؟

اخبار داغ از سهمیه بندی بنزین 2500 تومانی/ در بازار مسکن چه خبر است؟/ چشم‌انداز تورم در سال 98 / چرا مردم باید خسارت افزایش نرخ ارز را بدهند؟

خبر جدید از تصمیم بنزینی دولت/ پراید 53 میلیون تومان شد، بربری 3 هزار تومان!/ دلار بازهم گران تر می شود/ گرانی مسکن ساکنان تهران را فراری داد!

پشت پرده افزایش نجومی قیمت‌ خودرو/ پیش‌بینی تورم 40 درصدی برای ایران / شوک قیمتی در بازار کاغذ/ هشدار وزیراحمدی نژاد به دولت روحانی

سکه روند صعودی به خود گرفت/ ارتباط جالب گرانی گوجه با پیاز!/ تمهیدات دولت برای تنظیم بازار ماه رمضان/ یارانه به جیب دلالان واریز می‌شود؟

فصل اقتصاد سایت تخصصی اقتصاد ایران

آگهی ها

  • پخش زنده آخرین اخبار اقتصادی
  • تبلیغات
  • چتر حمایتی فصل اقتصاد و فصل تجارت
  • بانک توسعه و تعاون
  • بانک گردشگری