گردشگری

غذاهای محلی شهر تبریز

فصل اقتصاد - کلانشهر تبریز، مرکز استان آذربایجان شرقی و سومین شهر بزرگ ایران پس از تهران و مشهد شناخته می شود.

© - www.fasleqtesad.com . All Rights Reserved.